Aquí no paga ni Déu, el musical Teatre . A Barcelona