Projecció de la pel?lícula "Black & White Ballets" (Barcelona)